Nawigacja

Dla Rodziców

Procedura przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁU

PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁYNIE

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1.  Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych.
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 1.  Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

 1. Zapisy do oddziału przedszkolnego (5-6lat) prowadzone są przez dyrektora szkoły  każdego roku od 01 lutego do 31 marca na podstawie „ Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.
  1. Szkoła gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w "Karcie zgłoszenia dziecka do  przedszkolnego".

 

 1. Karta zgłoszenia o przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego zawiera podstawowe informacje o dziecku i sytuacji rodzinnej – załącznik Nr 1.

 

 1.  Harmonogram rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łynie  – załącznik Nr 2.

 

 1. Dyrektor powołuje  Komisję Kwalifikacyjną w składzie:
  • przewodniczący,
  • przedstawiciel rady rodziców
  • przedstawiciel rady pedagogicznej,
  • przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych.

 

 1.  Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami:

      Pierwszeństwo mają:

 • dzieci matek i ojców samotnie wychowujących  dzieci
 • dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy
 • dzieci z rodzin zastępczych
 • dzieci uczęszczające już do przedszkola
 • dzieci obojga pracujących rodziców
 • dzieci z rodzin wielodzietnych
 • dzieci nauczycieli mających prawo pierwszeństwa przy równych z innymi dziećmi warunkach.

 

 1.  Komisja przedstawia protokół z posiedzenia komisji do zatwierdzenia przez dyrektora. Po zatwierdzeniu  listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego, umieszczane są na tablicy ogłoszeń w szkole zgodnie z harmonogramem – załącznik  Nr 2.
 2. Rodzice ( prawni opiekunowie) mogą odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy.
 3. Komisja odwoławcza podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w terminie określonym w  harmonogramie.
 1. Rodzice ( prawni opiekunowie) potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego do 15 sierpnia.
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych Kart zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego nie przekracza ilości miejsc w placówce, dyrektor nie powołuje Komisji Kwalifikacyjnej.

 

 1. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej szkoły  lub odebrać w sekretariacie szkoły od 1 lutego.

 

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 5-6 lat.  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Galeria zdjęć