Nawigacja

Dla Rodziców

Procedury wydawania duplikatów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2014

                                                                                                                    Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łynie

z dnia 20 lutego 2014r.

 

 

 

„Procedury wydawania duplikatów lub odpisów świadectw, legitymacji szkolnej, karty rowerowej”

Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1)      Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2)       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r., Nr97, poz.624)

3)       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr255, poz.1635)

§ 1

 

Pierwsza legitymacja szkolna ( po przyjęciu ucznia do szkoły ) wydawana jest nieodpłatnie.

Nie pobiera się opłaty za sprostowanie legitymacji szkolnej ( zmiana adresu, nazwiska ).

 

Duplikat legitymacji wydaje się gdy dokument ulegnie zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu.

§ 2

 

I.                   Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.:

 

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

a) wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły.(załącznik nr 2)

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia) adres zamieszkania ,

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 9 zł wnosi się ją na konto:

 

PKO BP Nidzica 37102036130000670200347880

 

4. Duplikaty legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

5. Termin wykonania duplikatu do 7 dni roboczych.

 

 

 

 

 

§ 3

 

II.                Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/ klasy)

- roku ukończenia szkoły/ klasy

a)wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły, (załącznik nr 3)

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. wnosi się ją na konto:

 

PKO BP Nidzica 37102036130000670200347880

 

4. Termin wykonania duplikatu do17 dni roboczych jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wykonania duplikatu znajduje się w Szkole.

5. Duplikat zawiera:

- wyraz „DUPLIKAT” na pierwszej stronie u góry,

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich

    nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły,

- pieczęć urzędową.

 

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

§ 4

 

III. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

1.      W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej w celu uzyskania duplikatu należy:

a)      złożyć w sekretariacie wniosek do Dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat,(załącznik nr1)

b)      dostarczyć 1 zdjęcie opisane danymi ucznia:

- imię i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- adres zamieszkania,

             c) wnieść opłatę w wysokości równej opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 9 zł na konto:   PKO BP Nidzica 37102036130000670200347880

 

2. Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni roboczych.

 

 

 

Załącznik nr 2 do „Procedury wydawania duplikatów lub odpisów

świadectw, legitymacji szkolnej, karty rowerowej”

Szkoły Podstawowej im. prof. R. Kobendzy w Łynie

 

……………………………….                                   ………………. dn. ……………

(Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)

 

……………………………..

                                    (adres)

……………………………..

 

                                                                              Do Dyrektora

                                                                              Szkoły Podstawowej w Łynie

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej /karty

 

rowerowej dla mojego

 

syna/córki…..........................................................ur.............................................

 

z powodu….............................................................................................................

 

….............................................................................................................................

 

 

                                                             …..........................................................

                                                                                           (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

 

Adnotacje Szkoły:

…………………………………………

………………………………………….

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do „Procedury wydawania duplikatów lub odpisów

świadectw, legitymacji szkolnej, karty rowerowej”

Szkoły Podstawowej im. prof. R. Kobendzy w Łynie

 

 

                                                                                                                ……………………… , dnia ..........................

......................................................................

(imię i nazwisko, w nawiasie nazwisko panieńskie)

................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

...........................................................

(adres zamieszkania)

...........................................................

(nr telefonu)

 

                                                                                            Do Dyrektora

                                                                                             Szkoły Podstawowej  w Łynie

 

 

 

 

Proszę o wydanie DUPLIKATU świadectwa (ukończenia szkoły/ klasy)   z powodu:

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                                       .........................................................

                                                                                                                              (czytelny podpis)

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 233 Kodeksu Karnego3), odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do Szkoły Podstawowej Łynie

 

                                                        ........................................................................................

                                                                                (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

Potwierdzam odbiór DUPLIKATU świadectwa ukończenia szkoły/klasy.

Seria i nr dowodu osobistego: ....................................................................

 

Data: ...........................................

 

 

...........................................................

                  (czytelny podpis)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
    Łyna26
  • (089)6257554

Galeria zdjęć