Nawigacja

PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM PROFILAKTYKI KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY STATUT

DOKUMENTY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Szkoły Podstawowej w Łynie

2016/2017

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”

 

Jan Paweł II

 

Spis treści:

 

I.      Cele kształcenia ogólnego, umiejętności i postawy realizowane w szkole zgodne z podstawą programową.

II.      Cele pracy wychowawczej.

III.      Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

IV.      Model wychowawczej koncepcji szkoły – Plan działań wychowawczych dla klas I – VI oraz oddziałów przedszkolnych.

V.      Zadania wychowawcy.

VI.      Zadania nauczyciela.

VII.      Zadania Pedagoga szkolnego.

VIII.      Zadania logopedy szkolnego.

IX.      Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

X.      Wizerunek absolwenta.

XI.      Ceremoniał i tradycje szkoły.

XII.      Rocznice i święta.

XIII.      Formy pracy.

XIV.      Metody pracy z uczniem.

XV.      Ewaluacja.

XVI.      Sposoby ewaluacji.

 

 

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Zawiera wnioski z realizacji programu z  ubiegłego roku szkolnego. Program został oparty na misji i wizji szkoły. Program opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb i możliwości. Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.

 

Podstawą prawną  programu wychowawczego są następujące dokumenty:

1.     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.

2.     Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

3.     Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę  30 kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33

4.     Ustawa o Systemie Oświaty

5.     Karta Nauczyciela

6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

7.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

8.     Statut szkoły.

 

 

 

I.                  CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY REALIZOWANE W SZKOLE ZGODNE
Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ.

Zgodnie z podstawą programową celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1.     Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

2.     Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

3.     Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
              należą:

- czytanie,

-   myślenie matematyczne,

-   myślenie naukowe,

-   umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,

-   umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,

-   umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,

-   umiejętność pracy zespołowej.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

-         uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,

-         poczucie własnej wartości,

-         szacunek dla innych ludzi,

-         ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,

-         kultura osobista,

-         gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

II.               CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ.

Najważniejszym celem wychowawczym szkoły jest:

1.     Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wymiarze intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

2.     Przygotowanie i adaptacja uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.

3.     Internalizacja wpajanych uczniom zasad i norm, to znaczy takie ich utrwalanie w świadomości uczniów, by autentycznie się z nimi utożsamiali, rozumieli je i przyjmowali wszystkie konsekwencje wynikające z ich przestrzegania.

4.     Podniesienie dyscypliny wśród uczniów na lekcjach i przerwach.

5.     Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców dotyczącą kół zainteresowań w następnym roku szkolnym.

6.     Kształtowanie kultury osobistej wśród uczniów.

7.     Zapoznanie rodziców i uczniów z regulaminami oraz procedurami obowiązującymi w szkole.

8.     Zaproszenie przewoźników oraz policjanta na spotkanie z rodzicami.

9.     Podejmowanie działań zachęcających rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły.

 

 

Powyższe cele zawierają w sobie następujące działania:

*    rozwijanie samodzielności w zdobywaniu  wiedzy, informacji i umiejętności,

*    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,

*    kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,

*    budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,

*    gotowości do niesienia pomocy innym,

*    nauczanie zasad kultury,

*    dbałości o kulturę języka,

*    pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,

*    wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,

*    kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog i współdziałanie,

*    nauka bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią, wykorzystanie całodobowego monitoringu,

*    kształtowanie postawy patriotycznej.

 

III.     ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

1.     Opieka wychowawców nad psychicznym i społecznym rozwojem wychowanków.

2.     Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.

3.     Wychowywanie  dziecka w miarę jego możliwości, tak aby było przygotowane  do życia w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i przyrodą.

4.     Dbanie, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.

5.     Dążenie do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki na pozostałych szczeblach edukacji.

6.     Współpraca w procesie wychowania z rodzicami i opiekunami.

 

IV.          MODEL WYCHOWAWCZEJ KONCEPCJI SZKOŁY –

PLAN DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I – VI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

 

Wnioski z ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016:

- zwiększyć ilość tematyki o charakterze patriotycznym (właściwa postawa podczas hymnu narodowego, znajomość symboli narodowych, czczenie miejsc pamięci narodowej, opieka nad cmentarzami w Łynie oraz w Orłowie),

- przestrzegać zasad dotyczących schludnego wyglądu oraz stosować zasady katalogu praw i obowiązków ucznia,

- przeprowadzić, w ramach godzin wychowawczych, pogadanki na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy,

- zorganizować spotkania dla rodziców i uczniów z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji oraz Sanepidu na temat szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz skutków zażywania dopalaczy i narkotyków,

- kontynuować akcje prowadzone przez SU, np. sprzedaż ciast,

- organizować akcje, np. „Owocowe szaleństwa:,

- organizować dyskoteki szkolne bezpośrednio po zajęciach szkolnych.

 

 

 

 

*Wnioski wypływające z ewaluacji z ubiegłego roku są oznaczone podkreśleniem.

 

 
PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH 

 

 

Cele

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

 

Mój dom, moja rodzina

 

·       Kształtowanie  właściwego  stosunku  do  dziadków, rodziców, rodzeństwa  i  innych  członków  rodziny.

·       Dostrzeganie  i  rozwijanie  kulturowych  wartości   rodzinnych  w  powiązaniu  z  kulturą  wspólnoty  lokalnej.

·       Miejsce  ucznia  w  rodzinie, prawa  i  obowiązki.

·       Podtrzymywanie  tradycji  rodzinnych.

·       Kształtowanie umiejętności pielęgnowania                 i kultywowania tradycji rodzinnych.

·       Imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów.

·       Umacnianie  naturalnych  więzi  uczuciowych  w  rodzinie.

·       Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi            i relacji w rodzinie, grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym.

 

 

 

·       Organizacja imprez:

-    Dzień  Babci i Dziadka,

-    Dni Rodziny.

·       Pogadanki, akcje charytatywne, zajęcia warsztatowe.

·       Budzenie  zainteresowania  pracą  ludzi. Kształtowanie  przekonania, każda  praca  jest  godna  szacunku

·         Zawody  naszych  rodziców.

 

 

·       Przedstawienie za pomocą ciekawych form plastycznych pracy jaką wykonują rodzice

 

·       Dostrzega  piękno  tradycji  świątecznych.

·         Tradycje  Bożonarodzeniowe  i  Wielkanocne.

 

·       Wykonanie  kartek  świątecznych, stroików  lub  szopek  Bożonarodzeniowych  i  Wielkanocnych.

 

Moja szkoła, moja klasa

 

·       Organizacja zespołu klasowego.

 

·           Integracja zespołu klasowego.

 

·       Przeprowadzenie procesu adaptacyjnego w oddziałach przedszkolnych oraz kl. I.

·       Gry i zabawy integracyjne.

·       Wycieczki integracyjne.

·       Troska o estetykę klasy i szkoły

 

 

·           Klasa  szkoła  jako  miejsce  nauki.

 

·       Urządzenie  sali  zajęć/lekcyjnej dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów.

·       Pogadanka  na  temat  przeznaczenia  i  bezpiecznego  użytkowania  urządzeń   znajdujących  się w sali lekcyjnej oraz  na  terenie  szkoły.

 

·         Poznawanie  i  kontynuowanie  tradycji  szkoły.

·       Patron  naszej  szkoły – przybliżenie  postaci prof. R. Kobendzy.

·       Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Angażowanie uczniów w życie szkoły oraz pomoc przy organizacji imprez szkolnych i klasowych.

·       Imprezy  szkolne i klasowe:

-    Rozpoczęcie  roku  szkolnego,

-    Dzień  Chłopca,

-    Dzień  Edukacji  Narodowej,

-    Ślubowanie klas pierwszych,

-    Andrzejki,

-    Mikołajki,

-    Mikołajkowa Loteria Fantowa,

-    Jasełka,

-    Wigilia,

-    Zabawa  choinkowa,

-    Dzień Babci i Dziadka,

-    Walentynki,

-    Dzień  Kobiet,

-    Pierwszy  Dzień  Wiosny,

-  Konkurs  Wiedzy „Omnibus”,

-    Dzień Ziemi,

-    Święto Książki – realizacja w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,

-    Dni Rodziny,

-    Zakończenie roku szkolnego.

 

·             Uczenie umiejętności wyznaczania celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz planowania czasu.

·       Sporządzanie planu dnia, ustalanie sposobów realizacji poszczególnych zadań, „linia czasu” – wizualne przedstawienie zamierzeń i umiejscowienie ich w czasie.

·       Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa.

 

 

·         Umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

·       Rozmowy nauczyciela z uczniem, praca typu organizacyjnego, zajęcia kulturalne i rozrywkowe.

·         Kształtowanie postaw społecznych i doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

·     Zabawy, gry, ćwiczenia, zajęcia mające na celu poznanie grupy rówieśniczej,  adaptujące dzieci z rówieśnikami.

·     Organizacja wycieczek, gry i zabawy integracyjne, uroczystości klasowe i szkolne.

 

·         Dostarczenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku człowieka godnego zaufania.

·         Dostarczenie wiedzy na temat emocji oraz typów zachowań i wpływ ich na stosunki międzyludzkie.

·         Prace grupowe, dyskusje, burza mózgów, prace plastyczne, zajęcia warsztatowe, drama.

·       Doskonalenie umiejętności współżycia w społeczności klasowej i szkolnej.

 

·       Integracja zespołu klasowego.

·       Adaptacja dzieci i uczniów nowoprzybyłych do grup/klas.

·       Zajęcia na temat praw i obowiązków ucznia, organizacja dyżurów klasowych, wybory do samorządu klasowego.

·       Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia

·       Tworzenie zasad i reguł życia klasowego                    i szkolnego.

·       Opracowanie regulaminu klasowego.

 

·       Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie

 

 

·       Tworzenie  systemu  oceniania  zachowania – ustalenie  kontraktu  dotyczącego  zachowania.

·       Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

·       Rozwijanie samorządności uczniów.

 

·       Udział uczniów w życiu społeczności szkolnej.

 

 

·       Spotkania  społeczności  klasowej  i  szkolnej – wybór  samorządu  klasowego  i  szkolnego.

·       Wykonywanie  gazetek  klasowych  i  szkolnych.

·       Rozwijanie samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania

·       Wybory do samorządu szkolnego, samorząd klasowy.

 

Ja i inni

 

·       Postrzeganie siebie i porozumiewania się z rówieśnikami

·       Kształtowanie umiejętności samooceny. Określanie mocnych i słabych stron charakteru.

·   Autoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć.

 

·       Kształtowanie poszanowania zdania innych.

·   Przekazanie zasad savoir vivre.

·   Zajęcia omawiające zasady savoir vivre.

·   Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.

 

·       Zwrócenie uwagi uczniów na dbanie o kulturę osobistą. Stosowanie zwrotów grzecznościowych, praca w grupach, wspólne rozwiązywanie konfliktów, pogadanki.

·   Nauka odpowiedniego zachowania w środkach komunikacji publicznej i instytucjach użyteczności publicznej.

·       Wycieczki tematyczne do miejsc użyteczności publicznej, instytucji kulturalnych itp.

 

·   Uświadomienie szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania dopalaczy.

·       Pogadanki na godzinach wychowawczych, spotkania z pielęgniarką szkolną, policjantem, pracownikiem Sanepidu.

·       Kształtowanie postawy tolerancji  i akceptacji dla innych, integracji uczniów w oparciu o dialog           i współdziałanie

·       Wpajanie zasad komunikacji.

 

 

·   Praca grupowa, udział w przedstawieniach  i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy.

·   Przestrzeganie przez uczniów klasowych kontraktów oraz motywowanie uczniów do udziału w konkursach, podejmowania dodatkowych działań na rzecz klasy i szkoły

·       Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie

·   Warsztaty, filmy edukacyjne, gry i zabawy, pogadanki, dyskusje.

 

·       Kształtowanie umiejętności określania własnych potrzeb i respektowania potrzeb innych ludzi.

·       Kształtowanie poczucia tolerancji dla osób o innych poglądach, innej religii, niepełnosprawnych, innej rasy.

·   Praca grupowa, udział w przedstawieniach  i inscenizacjach, zajęcia dotyczące komunikacji, filmy.

·       Uświadomienia miejsca w życiu: miłości, przyjaźni, szacunku, tolerancji.

 

·   Gazetki tematyczne, pogadanki, drama, literatura, filmy edukacyjne, zajęcia na temat praw dziecka, ucznia.

·       Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.

·       Pogadanki, zajęcia warsztatowe.

·       Zapoznanie z pojęciami: tolerancja, prawo, obowiązek, norma, godność, nietykalność.

·       Gotowość do niesienia pomocy innym

·       Uwrażliwienie na potrzeby innych.

·   Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, pogadanki, zajęcia kształtujące empatię.

·       Zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

·   Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, domów pomocy społecznej.

 

Nauka i ja

 

·       Rozwijanie samodzielności          w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności.

 

 

 

 

 

 

 

·       Wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości.

 

 

·       Uczestnictwo w konkursach, nagradzanie uczniów wykazujących się obowiązkowością i systematyczną pracą.

·       Nauczenie samodzielnego korzystania z biblioteki.

·       Zajęcia w bibliotece szkolnej i publicznej.

·       Nauka korzystania ze słowników, encyklopedii          i pomocy szkolnych.

·       Zajęcia  z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

 

·       Pogłębianie umiejętności samodzielnego korzystania z biblioteki, pomocy dydaktycznych, Internetu (jako źródła wiedzy).

·       Prace indywidualne uczniów.

·       Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu.

·       Zajęcia w pracowni komputerowej.

·       Utrwalenie umiejętności obsługi sprzętu multimedialnego.

·       Prace grupowe, prezentacje, krótkie formy wypowiedzi.

·       Uczenie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

·   Wspieranie uczniów zdolnych       w rozwijaniu ich umiejętności

 

·       Praca  z  uczniem  uzdolnionym  poprzez  dobór  odpowiednich metod i form rozwijających zainteresowania uczniów.

 

·       Nagrody książkowe, wyróżnienia, pochwała wychowawcy, pochwała dyrektora.

·       Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

·       Rozwijanie umiejętności i zainteresowań.

·       Motywowanie do nauki

·   Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.

·       Wyrównywanie deficytów w nauce.

 

·       Sugerowanie rodzicom badań dzieci w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

·       Zajęcia  logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, pomoc koleżeńska.

 

·       Organizowanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej w nauce.

·       Otoczenie indywidualną opieką uczniów z problemami w nauce.

·   Uwrażliwienie  dzieci  na  bezpieczeństwo  podczas  zabaw, nauka zasad dotyczących zdrowego odżywiania.

·   Bezpieczeństwo  podczas  zabaw  letnich                   i  zimowych.

·   Pogadanki, rozmowy, lekcje wychowawcze, spotkania z pielęgniarką na temat zdrowego odżywiania.

·       Rozmowa  z  dziećmi  na  temat  bezpiecznych  zabaw  na  terenie  szkoły  i  poza  nią. 

·       Rozmowy z dziećmi, zajęcia praktyczne.

·       Pedagogizacja rodziców: ulotki informacyjne, prezentacja multimedialna.

 

 

Świat jest piękny, bogaty i różnorodny

 

·   Życie w najbliższym środowisku.

 

·      Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

·       Wycieczki, gazetki tematyczne, spotkania  z ciekawymi ludźmi

·   Wyrabianie  u  uczniów  wrażliwości  na  piękno  naszej  ojczyzny

 

 

 

 

·      Wdrażanie do dbałości o estetykę i czystość otoczenia.

 

·       Wspieranie akcji ekologicznych „Sprzątanie Świata”, „Dnia Ziemi”.

·       Konkursy o tematyce ekologicznej, inscenizacje, pogadanki.

·      Krajobraz i przyroda  naszego  regionu.

 

 

·         Wycieczki  autokarowe, piesze.

·   Kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia.

 

·      Dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.

·         Pogadanki, wystawy, gazetki, konkursy o tematyce ekologicznej.

·      Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych.

·         Udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska, zwierząt.

 

 

 

 

Jestem odbiorcą i twórcą kultury

 

·   Rozwijanie  zainteresowań  filmem, sztuką  teatralną, operą.

 

·   Udział  uczniów  w  konkursach  plastycznych, recytatorskich  oraz  szkolnych  przedstawieniach  teatralnych i koncertach.

·       Uczestniczenie  w  konkursach  plastycznych, recytatorskich  oraz  szkolnych  przedstawieniach  teatralnych.

·   Wyrabianie  nawyku  uczestniczenia  w  konkursach  artystycznych  i innych organizowanych w  szkole i   poza  nią.

 

 

·   Uczestnictwo  w  życiu  kulturalnym  poprzez  kontakt  ze  sztuką  i  filmem.

 

 

 

 

·       Aktywizacja  uczniów  przez  prezentację  osiągnięć:

-    Galeria  prac

·       Udział  uczniów  w  koncertach  muzycznych.

·       Organizowanie  wyjazdów  do  kina  i  teatru.

·       Wspólne  przygotowanie  dekoracji   na  różnego  rodzaju  imprezy  szkolne.

 

Zaczynam od książki

                                                                                                                                                         

·   Rozwijanie  zainteresowań  czytelniczych.

·   Codzienne 20 minutowe czytanie uczniom książek ze „Złotej listy książek” proponowanej przez Fundację Cała Polska czyta dzieciom.

·       Czytanie książek przez nauczyciela, zaproszonych gości i rodziców.

·   Najlepiej czytająca klasa

·       Lekcje  biblioteczne.

·       Konkursy pięknego czytania.

·       Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem

·   Święto Książki.

 

·       Zorganizowanie Święta Książki – realizacja programu w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

·   Wystawa ilustracji wykonanych przez uczniów do ulubionych książek, baśni, bajek i legend.

 

 

·       Zorganizowanie wystawy prac plastycznych do ulubionych książek, bajek, baśni i legend.

 

Jestem patriotą

 

·       Kształtowanie postawy patriotycznej.

·       Zapoznanie z historią kraju i regionu, uświadomienie wartości z nimi związanych.

·       Wycieczki tematyczne, pogadanki, prace grupowe, referaty.

·       Opieka nad cmentarzami w Łynie oraz Orłowie.

·       Spotkanie z ciekawymi ludźmi.

·       Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych. Zapoznanie z dziedzictwem polskiej kultury.

 

·       Uroczystości klasowe i szkolne, obchody świąt państwowych, zapoznanie z symbolami narodowymi, legendami, historią kraju.

 

Moi rodzice i opiekunowie

 

·       Kształtowanie właściwego stosunku do rodziców, rodzeństwa i innych członków rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·           Zaangażowanie  rodziców  w  prace  na  rzecz szkoły.

 

·           Imprezy  okolicznościowe  w  klasie  i  szkole.

·           Sponsorowanie  różnych  materiałów  przez  rodziców  na  rzecz  klasy.

·         Udział  członków  rodziny  w  uroczystościach  szkolnych i  klasowych  oraz  wycieczkach.

·           Współudział  rodziców  w  organizacji  klasowych  imprez.

·             Pomoc  w  organizacji  wycieczek  klasowych.

·       Współpraca  rodziców  ze  szkołą  w celu  zaangażowania ich w proces dydaktyczno – wychowawczy.

 

 

 

·             Udział  w  zajęciach  otwartych.

·           Włączanie się rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.

·           Konsultacje  z  nauczycielami.

·           Systematyczna kontrola zeszytu kontaktowego (bieżące informacje)

·           Wpływ  na  pedagogizację – sugerowanie  tematyki omawianych  zagadnień

·           Zapoznanie  z  dokumentami szkoły.

 

·         Współudział  szkoły  i  rodziców  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

·             Udzielanie  informacji  o  dziecku  w  ramach  wywiadu  środowiskowego, w  celu  opracowania  programu  naprawczego.

·           Informowanie  rodziców  o  możliwości  korzystania  z  usług  poradni  psychologiczno – pedagogicznej  bez  pośrednictwa  szkoły.

·           Kierowanie  przez  szkołę  uczniów  do  poradni.

·           Informowanie  organów  prawnych  ( policja, sąd  rodzinny )  o  sytuacji  dziecka.

·           Udział rodziców w szkoleniu na temat motywowania uczniów do nauki oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

·         Zapewnienie  pomocy  rodzicom  w  zakresie  opieki  nad  dzieckiem.

 

 

·             Zwolnienie  z  opłaty  ubezpieczeniowej.

·             Wyprawka dla ucznia.

·             Dofinansowanie  żywienia.

·             Współpraca  z  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej oraz innymi instytucjami wspierającymi proces edukacyjny i wychowawczy.

 

                           

                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 1. ZADANIA  WYCHOWAWCY

   

 1. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.

 2. Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego, szczególnie w czasie adaptacji uczniów nowoprzybyłych (dzieci przedszkolnych, w kl. I, powtarzających klasę lub przybyłych z innych szkół).

 3. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego.

 4. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

 5. Bieżące rozwiązywanie problemów i zagadnień mających miejsce w klasie.

 6. Umożliwianie  uczniom uczestniczenia w sytuacjach wymagających samodzielności i odpowiedzialności.

 7. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze.

 8. Mediowanie w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami a nauczycielami.

 9. Inspirowanie i wspieranie współpracy z rodzicami uczniów.

 10. Współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi  w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.

 11. Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących zachowania własne i innych osób.

 12. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę.

 13. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

   

 1. ZADANIA NAUCZYCIELA

   

  Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

  1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego     (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

  2. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

  3. Uczyli się wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.

  4. Uczyli się rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

  5. Rozwijali zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania równego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych.  

  6. Motywowali uczniów do nauki i pracy nad sobą.

  7. Uczyli się posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi
   i komunikacyjnymi.

  8. Uczyli się „umiejętności uczenia się” jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata.

  9. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

  10. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

    

 1. ZADANIA PEDAGOGA

   

 1. Działania wychowawcze:

  a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

  b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

  c) udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci,

  d) przeprowadzanie prelekcji dla uczniów i rodziców,

  e) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

  f) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

  g) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami

      sprawiającymi trudności wychowawcze.

  h) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami    niedostosowania społecznego,

  i)  organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych

       uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

   

 2. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:

 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 2. pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów szkolnych,

 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach

         rówieśniczych i środowiskowych,

  d)  przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci           i młodzieży,

  e) wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich instytucji.

   

 1. ZADANIA LOGOPEDY

   

 1. Przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grup przedszkolnych w celu ustalenia stanu mowy;

 2. Diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

 3. Prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

 4. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

 5. Udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 6. Prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;

 7. Prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 8. Udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 9. Stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 10. Organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 11. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

 12. Organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

 13. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

IX.           ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 

         Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia  i wychowania dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na:

 1. Zapoznaniu rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, zatwierdzaniu        w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich opinii o nim.

 2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców  z Dyrektorem Szkoły).

 3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych.

 4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.

 5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych    i klasowych.

 6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli z rodzicami.

 7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 8. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.

   

  MISJA i WIZJA SZKOŁY

   

  MISJA SZKOŁY

  1.We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

  2.Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

  3.Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

  4.Przygotowujemy dzieci i młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

  5.Ściśle współdziałamy z rodzicami, (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

  6.Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz

  wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły.

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy go kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

 

 1. WIZERUNEK ABSOLWENTA.

 

   Absolwent Szkoły Podstawowej w Łynie to obywatel Europy XXI wieku, który:

 1. W swoim postępowaniu dąży do prawdy

 2. Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

 3. Posługuje się sprawnie  językami obcymi,

 4. Wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

 5. Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

 6. Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

    

  Absolwent Szkoły Podstawowej w Łynie to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

   

  Absolwent Szkoły Podstawowej w Łynie to człowiek:

 1. Umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

 2. Twórczo myślący,

 3. Umiejący skutecznie się porozumiewać,

 4. Umiejący stale się uczyć i doskonalić,

 5. Umiejący planować swoją pracę  i ją  organizować

   

  Absolwent Szkoły Podstawowej w Łynie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista.

       

  Absolwent Szkoły Podstawowej w Łynie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi

 

 1. CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY.

  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

  2. Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”.

  3. Dzień Edukacji Narodowej.

  4. Ślubowanie klasy pierwszej.

  5. Sprzątanie Świata.

  6. Dzień Chłopaka.

  7. Andrzejki.

  8. Mikołajki.

  9. Mikołajkowa Loteria Fantowa.

  10. Jasełka.

  11. Wigilie klasowe.

  12. Bal noworoczny.

  13. Walentynki.

  14. Dzień Kobiet.

  15. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Omnibus”,

  16. Pierwszy Dzień Wiosny.

  17. Dzień Ziemi.

  18. Święto Książki.

  19. Dzień Rodziny /Babci, Dziadka, Matki, Ojca/.

  20. Wycieczki klasowe.

  21. Dzień Dziecka.

  22. Uroczyste pożegnanie absolwentów.

  23. Zakończenie roku szkolnego.

  24. Spotkania społeczności szkolnej organizowane doraźnie w miarę potrzeb.

  25. Organizowanie konkursów.

 2. ROCZNICE I  ŚWIĘTA PAŃSTWOWE.

   

 1. Rocznica wybuchu II wojny światowej.

 2. Święto Niepodległości.

 3. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 4. Dzień Patrona Szkoły.

 

 1. FORMY PRACY. 

   

   1. praca indywidualna

   2. praca w grupach

   3. praca w zespołach zadaniowych

   4. projekty edukacyjne

     

 1. METODY PRACY Z UCZNIEM.

   

 1. Koła zainteresowań

 2. Grupy zadaniowe

 3. Warsztaty integrujące

 4. Wyjazdy integracyjne – wycieczki edukacyjne, tematyczne, turystyczno-krajoznawcze; Zielone Szkoły

 5. Lekcje w terenie

 6. Projektowanie

 7. Redagowanie gazetki szkolnej

 8. Terapia przez sztukę

 9. Samopomoc koleżeńska

 10. Dyskusje

 11. Pierwsza pomoc

 12. Konkursy i wystawy plastyczne

 13. Aukcje prac uczniowskich

 14. Gry dramowe /przedstawienia, inscenizacje, scenki rodzajowe/

 15. Gry i zabawy integracyjne.

 16. Pantomima

 17. Kontrakt

 18. Treningi /pamięci, myślenia twórczego/

 19. Praca indywidualna

 20. Strona szkoły w Internecie

XV.          EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

 

 1. W procesie ewaluacji szkolnego programu wychowawczego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.

 2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza zespół zadaniowy.

 3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych.

 4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

   

XVI.    SPOSOBY EWALUACJI.

 

    1. Obserwacje i oceny zachowania.

    2. Metody projekcyjne np. zdjęcia, filmy.

    3. Ankiety.

    4. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów, zeszytów uwag.

    5. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z uczniami.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Opracował zespół:

     1.   Mroczkowska Beata - 

     2. Sibierska Agata -

     3. Szwerc Beata -

     4. Załęska Małgorzata –

     5. Gergola Monika -

      

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Galeria zdjęć