Nawigacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY STATUT

DOKUMENTY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej
im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

 

 

rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Podstawa prawna:

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).

·         Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

·         Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

·         Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

·         Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego (…)  (Dz. U. 2017 poz. 356).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2014 r. poz. 263);

·         Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

·         Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

·         Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U.          z 2015 r. poz. 1249).

·         Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 2138, z 2017r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150);

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U.       z 2015 r. poz. 972);

·         Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

·         Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie.

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp
 Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych      i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.     

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

·         - wyników ewaluacji wewnętrznej,

·         - wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

·        -   ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

·        -   wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych,

·        -   innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły tj. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez nauczycieli, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

·      -     powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

·      -    zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

·      -    respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

·    -      współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

·       -   współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

·      -    inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

I. Misja szkoły

Misja szkoły:

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,  a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia

Wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy, jako zespół, szanują  i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć  w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

II. Sylwetka absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

1)    jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

2)    czerpie radość z nauki;

3)    przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

4)    potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

5)    potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

6)    zgodnie współpracuje z innymi;

7)    jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

8)    jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

9)    rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

10)    dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11)    potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje   w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków   i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)    -   rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowaniaw tego typu przypadkach,

2)    -    rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)   -    kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)     -   kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)     -   doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń     i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)  -     dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych        i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)    -   udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                        i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)   -    informowanie uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów  o obowiązujących procedurach  zapewniających bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 

Działania te obejmują w szczególności:

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

2)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów   i wychowanków zachowań ryzykownych,

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

·         wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

·         przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, szkole, klasie,

·         wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

·         rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

·         budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

·         przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

·         przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

·         troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

·           zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

·           znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

·           promowanie zdrowego stylu życia,

·           kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

·           rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  i narkotyków),

·           eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

·           niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, cyberprzemoc,

·           wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

·           uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

1.      Dyrektor szkoły:

·      stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

·      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

·      inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

·      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń     i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

·      współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

·      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·      nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

·      nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Rada pedagogiczna:

·      uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

·      opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go                    w porozumieniu z Radą Rodziców,

·      opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania

·      uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·      uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

3.      Nauczyciele:

·      współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·      reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·      reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

·      przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·      udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·      kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

·      rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach  w nauce na swoich zajęciach,

·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4.      Wychowawcy klas:

·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

·      zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

·      są członkami zespołów klasowych i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

·      oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

·      współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

·      wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

·      rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

·      dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

·      podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

·      współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

5.      Pedagog szkolny:

·      diagnozuje środowisko wychowawcze,

·      zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

·      współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

·      zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

·      współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

·      współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6.      Rodzice:

·      współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

·      uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

·      uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

·      zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

·      współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

·      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

·      rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

7.      Samorząd Uczniowski:

·         jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

·      współpracuje z  Radą Pedagogiczną,

·      reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

·      propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

·      dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

·      może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Tematyka

Termin

Organizator

Odpowiedzialni

 1.  

Uroczysta inauguracja  roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017r.

Dyrektor,

Wychowawcy klas

Dyrektor,

 M.  Chmielewska

 1.  

Akcja „ Sprzątanie świata”

15.09.2017r.

A.     Dębińska

J. Młynarczyk –Zawieska
Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Pasowanie
uczniów klasy I

Październik 2017r.

A.     Dębińska

A. Dębińska

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017r.

M. Łachmańska
M. Załęska

M. Łachmańska
M. Załęska

 1.  

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2017r.

B. Szwerc
B. Mroczkowska
A. Dębińska

B. Szwerc
B. Mroczkowska
A. Dębińska

 1.  

„Andrzejki” 0-VII

23.11.2017r.

M. Chmielewska
M. Gergola

Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele

 1.  

Tradycje Wigilijne

 „ Jasełka”

21.12.2017r.

A.     Sibierska

M.Chmielewska
M. Gergola P. Deptuła

A. Sibierska

M. Chmielewska M.Gergola P. Deptuła

 1.  

Zabawa Noworoczna

19.01.2018r.

M. Chmielewska
M. Gergola J. Męzińska

 

M. Chmielewska
M. Gergola
J. Męzińska Wychowawcy klas

 1.  

Powitanie wiosny:
-apel ogólnoszkolny,
-konkursy wiosenne
-ognisko

21.03.2018r

M. Chmielewska
M. Gergola

M.Chmielewska
M. Gergola

 1.  

Konstytucja 3 Maja

02.05.2018r.

M. Gołębiewska
J. Męzińska

M. Gołębiewska
J. Męzińska

 1.  

Dni Rodziny

Czerwiec 2018 r.

M. Gołębiewska

M. Gołębiewska

 1.  

Dzień Dziecka

Czerwiec 2018 r.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

 1.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r.

B. Mroczkowska
B. Szwerc

B. Mroczkowska
B. Szwerc

 

Zaopiniowano pozytywnie na Radzie Pedagogicznej dnia  31.08.2017r.

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1.      Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

2.      -Uczniowie  z orzeczeniami i opiniami PPP wymagający wsparcia uzyskają pomoc   w odpowiedniej formie.

3.      Zostanie dokonana obserwacja i diagnoza uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

1.      Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach

2.      Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm i zasad.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1.      Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

2.      W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych (godzina z wychowawcą).

3.      Uwrażliwienie uczniów na zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia  a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

1.      Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

2.      Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na godzinach wychowawczych (przynajmniej po jednej godzinie w danym semestrze)  w klasach IV-VII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

1.      Upowszechnienie i wdrażanie obowiązujących w szkole norm i wartości.

2.      Do 20 października 2017 r. wychowawcy zapoznają uczniów a rodziców na listopadowym zebraniu  z systemem wartości przyjętym w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

 

VII. Harmonogram działań

 

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

ü  obserwacje podczas bieżącej pracy

 

ü  analiza prac dzieci

 

ü  lekcje wychowawcze

 

ü  e-lekcje

A. Dębińska, M. Załęska

M. Łachmańska

M. Gołębiewska

P. Deptuła, J. Męzińska

J. Młynarczyk – Zawieska

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

do 15.10.2017

 

 

 

 

na bieżąco

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

 

 

 

 

ü  przygotowanie propozycji zajęć w zespołach klasowych,

ü   udział w konkursach,

ü  rozbudzenie potrzeby czytania, poprzez udział w akcjach czytelniczych,

ü  wyjazdy do muzeum, teatru, kina, na wystawy,

ü  udział w życiu kulturalnym miasta,

ü  przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości,

ü  prezentowanie talentów na forum szkoły,

A. Dębińska, P. Deptuła

M. Łachmańska

M. Załęska

M. Gołębiewska

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

 

ü  zajęcia z doradztwa zawodowego

wychowawcy klas

 pedagog szkolny w kl. VII

zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

Kształtowanie postawy twórczej

ü  udział w konkursach, przedstawieniach i akademiach

A. Dębińska, M. Załęska

M. Łachmańska

M. Gołębiewska

P. Deptuła, J. Męzińska

J. Młynarczyk – Zawieska

B. Szwerc M. Gergola,

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

zgodnie z terminami konkursów, przedstawień i akademii wewnętrznych szkoły oraz zewnętrznych organizowanych przez inne placówki

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

ü  wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji: tablety, iPady, projektory, wizualizery , tablice interaktywne itp.

A. Dębińska, P. Deptuła

M. Łachmańska

M. Załęska, J. Męzińska

M. Gołębiewska

 J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, B. Szwerc

M . Chmielewska

M. Gergola, A. Sibierska

K. Kuleszo

B. Mroczkowska

na bieżąco

 

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tematyce:

ü  ” jak się uczyć żeby się nauczyć”,

ü   „sposoby uczenia się”,

ü  „Pamięć doskonała- mnemotechniki”  

ü  motywowanie do udziału w konkursach,

ü  dyplom za najwyższą frekwencję  w każdej klasie

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

M. Gołębiewska

P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

Nagradzanie drobnym upominkiem, dyplomem  laureatów konkursów na apelach szkolnych w obecności społeczności szkolnej

 

tematyka zajęć z wychowawcą  zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

 

ü  zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce,

ü  praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

pedagog szkolny,

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu drugiego człowieka 

ü  organizowanie samopomocy koleżeńskiej,

ü   pogadanki, zajęcia kształtujące empatię.

ü  udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski

opiekun Samorządu Uczniowskiego

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

M. Gołębiewska

P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska , K. Kuleszo

B. Mroczkowska

zgodnie  planem Samorządu Uczniowskiego,

planem pracy wychowawców  klas  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

 

 

ü  uroczysty apele z okazji Święta Niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem, iż rok szkolny 2017/2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”

ü   apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

ü  lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

ü  świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,

 

 

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

 

wychowawcy klas

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

ü  wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska, P. Deptuła

M. Gołębiewska

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, B. Szwerc

M . Chmielewska

M. Gergola, A. Sibierska

K. Kuleszo,

B. Mroczkowska

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

 

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

ü  udział w projekcie „Flaxxini – eine Reise um die Welt” (celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń poprzez wzajemne poznanie, nawiązywanie przyjaźni i wymianę doświadczeń młodych ludzi

wychowawcy klas

M. Chmielewska

zgodnie z terminem projektu od wrzesień 2017 (przez trzy lata )

 zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka , agresję

 

ü  prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji, niepełnosprawności,

ü  przykładowe e-lekcje na tematy:

- „Przemoc to nie tylko siniaki. Jak reagować w sytuacji przemocy?”

- „Stop agresji wśród nas”

- „Czy jesteś (nie) bezpieczny w sieci?”

- „Cyberprzemoc – przerwij milczenie”

ü  warsztaty dla klas IV-VII – „ Pokojowo rozwiązujemy  konflikty”

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tematyce - „Dzień bez hejtu”

ü  spotkanie z przedstawicielem służb mundurowych – uświadomienie uczniów jakie kary grożą za stosowanie agresji i przemocy wobec agresji,

ü  odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z mediów społecznych – akcja pod hasłem „Żeby zabawa była bajeczna, najpierw musi być bezpieczna”

ü  warsztaty dla uczniów i rodziców o bezpieczeństwie w sieci

ü  konkursy plastyczno- literacki dla klas III-VII „Widzę , słyszę , reaguję”

pedagog szkolny,

 

 

 

wychowawcy klas

 

dyrektor

dyrektor

 

wychowawcy


Małgorzata Załęska

 

 

 Wychowawcy klas

dyrektor

Monika Gergola

zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem działań ujętych w projekcie „Bezpieczna+” (X, XI, XII)

 

Październik 2017 r.


Listopad 2017 r.

 

Zgodnie z harmonogramem działań ujętych w projekcie „Bezpieczna+” (X, XI, XII)

Listopad 2017 r.

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

ü  „Zdrowy Tydzień”  (przez 5 dni codziennie inna akcja dotycząca zdrowego  stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka )

Dzień 1 – Plakat :śniadanie daje moc”

Dzień 2 – „W zdrowie swoje inwestuję gdy skład produktów analizuję” (aplikacja do czytania składu produktów)

Dzień 3 - Spalamy kalorie- „Roztańczone przerwy”

Dzień 4 „Moja zdrowa śniadaniówka”

Dzień 5 – „Śniadanie daje moc” – każda klasa przygotowuje zdrowe śniadanie.

 

ü  udział w przeglądzie Małych Form Teatralnych

ü  udział w programie Trzymaj Formę

ü  udział w konkursach promujących zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia.

ü  Spotkanie z przedstawicielem sanepidu na temat szkodliwości palenia tytoniu

Jadwiga Młynarczyk – Zawieska , Monika Gergola

 wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Gergola,
Milena Chmielewska 
Monika Gergola

 

 

Małgorzata Załęska

Luty 2018r

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2017r.


Cały rok szkolny

Wrzesień 2017r.

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

ü  zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, planami obowiązującymi na terenie szkoły

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy klas

Wrzesień 2017r.

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

ü  uczenie pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

ü  wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

pedagog szkolny

opiekun samorządu

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

M. Gołębiewska

P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, M. Gergola

B. Szwerc, B. Mroczkowska

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia. Kształtowanie postawy życiowej w społeczeństwie lokalnym

ü  uczniowie zapoznają się z zasadami dobrego wychowania (praca w zespołach). Każda grupa ma za zadanie dowiedzieć się czym jest „savoir vivre” oraz, jakie przesłanie ze sobą niesie.

ü  uwrażliwianie na zachowanie się przy stole (na stołówce szkolnej, podczas wigilii klasowych) przedstawianie się osobie nieznajomej, przedstawianie swojego kolegi/ koleżanki osobom, które go/jej nie znają, zachowanie wobec osób starszych, itp.;

ü  piknik rodzinny organizowany cyklicznie dla rodziców, uczniów, nauczycieli

ü  wykonanie kartek świątecznych – konkurs dla rodziców   i uczniów

 

 


Wychowawcy klas

 

 

Wszyscy nauczyciele

M. Załęska, B. Mroczkowska

Monika Gergola

 

Na bieżąco

 

 

 
Czerwiec 2018 r.


Grudzień 2017r.

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

ü  udział w akcji sprzątanie świata.

ü  udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt,

ü  wycieczki krajoznawcze, wyjścia do rezerwatu

J. Młynarczyk – Zawieska
wychowawcy klas

Wrzesień 2017r.
zgodnie z harmonogramem wycieczek

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

ü  warsztaty dla klas  VII  prowadzone przez pedagoga szkolnego,

ü  nauka poszukiwania pracy, analizy ofert,

ü  nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej,

ü  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego

drugie półrocze

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

współpraca  z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

ü  analiza frekwencji uczniów

ü  systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

wychowawcy klas
dyrektor

na bieżąco

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

 

ü  kształtowanie umiejętności samooceny. określanie mocnych i słabych stron charakteru.

ü  autoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć.

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

M. Gołębiewska

P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska

B. Szwerc

M . Chmielewska

M. Gergola

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

na bieżąco

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

ü  zajęcia integracyjne w klasach, organizacja noclegów w szkole,

ü  lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu

Wychowawcy klas

Pedagog

na bieżąco

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)     -   obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)     -   analizę dokumentacji,

3)     -   przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)    -    rozmowy z rodzicami,

5)      - wymianę spostrzeżeń w zespołach klasowych i nauczycieli,

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w dniu 27 września 2017 roku.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Galeria zdjęć