Nawigacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY STATUT

DOKUMENTY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej
im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

 

 

rok szkolny 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).

·         Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

·         Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

·         Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

·         Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego (…)  (Dz. U. 2017 poz. 356).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2014 r. poz. 263);

·         Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

·         Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

·         Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniU i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U .z 2015 r. poz. 1249).

·         Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 2138, z 2017r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150);

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055);

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018, poz.1675);

·         Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019;

·         Priorytety Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019;

·         Statut Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie.

 

 

 

 

Wstęp
 Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczo-       profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze Szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w Podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb      i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

·         wyników ewaluacji wewnętrznej,

·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

·         ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,

·         wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych,

·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły tj. Koncepcja funkcjonowania            i rozwoju szkoły opracowana przez nauczycieli, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

·         powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

·         zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

·         respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),

·         współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział instytucji, organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły),

·         współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

·         inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

I. Misja szkoły

Misja szkoły:

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,                    a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia

Wizja szkoły:

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy, jako zespół, szanując                       i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć                      w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę                    i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

II. Sylwetka absolwenta

Absolwent Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:

1)    jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;

2)    czerpie radość z nauki;

3)    przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;

4)    potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;

5)    potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;

6)    zgodnie współpracuje z innymi;

7)    jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;

8)    jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;

9)    rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;

10)    dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;

11)    potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                   i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia                      i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje        w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków                        i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,        w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej        i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy                i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli                        i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)      rozpoznawanie wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,            a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowaniaw tego typu przypadkach,

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                    w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)      doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń     i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych        i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                        i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)      informowanie uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów  o obowiązujących procedurach  zapewniających bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 

Działania te obejmują w szczególności:

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

2)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów                         i wychowanków zachowań ryzykownych,

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

·         wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

·         przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, szkole, klasie,

·         wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

·         rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

·         budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

·         przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

·         przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

·         troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

 

Zadania profilaktyczne programu to:

·           zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

·           znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

·           promowanie zdrowego stylu życia,

·           kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

·           rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków),

·           eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

·           niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, cyberprzemoc,

·           wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

·           uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

1.      Dyrektor szkoły:

·      stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

·      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

·      inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań                 w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

·      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń     i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

·      współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

·      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·      nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

·      nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Rada Pedagogiczna:

·      uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

·      opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go                    w porozumieniu z Radą Rodziców,

·      opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania

·      uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·      uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3.      Nauczyciele:

·      współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·      reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·      reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

·      przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·      udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·      kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

·      rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu, frekwencji oraz postępach          w nauce na swoich zajęciach,

·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4.      Wychowawcy klas:

·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych                        w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

·      zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym                  i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

·      są członkami zespołów klasowych i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

·      oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

·      współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

·      wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

·      rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

·      dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

·      podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

·      współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

5.      Pedagog szkolny:

·      diagnozuje środowisko wychowawcze,

·      zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach,

·      współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

·      zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

·      współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

·      współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym           z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6.      Rodzice:

·      współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

·      uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

·      uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

·      zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

·      współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

·      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

·      Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

7.      Samorząd Uczniowski:

·         jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                       i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

·      współpracuje z  Radą Pedagogiczną,

·      reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

·      propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

·      dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

·      może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

 

V. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Tematyka

Termin

Organizator

Odpowiedzialni

 1.  

Uroczysta inauguracja  roku szkolnego 2018/2019

03 IX 2018r.

Dyrektor

Wychowawcy klas

Dyrektor

 M.  Chmielewska

 1.  

Akcja „ Sprzątanie świata 2018”

21 IX 2018r.

A.     Dębińska

J. Młynarczyk –Zawieska
Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Festyn rodzinny „Pożegnanie lata”

IX 2018

B.Mroczkowska

M.Załęska

B.Mroczkowska

M.Załęska

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Pasowanie
uczniów klasy I

X 2018r.

M. Załęska

M. Załęska

 1.  

Pasowanie na przedszkolaka

       X 2018

A.Kosińska

A.Kosińska

 1.  

Dzień Edukacji Narodowej

11 X 2018r.

M. Łachmańska
B. Szwerc

A. Dębińska

M. Łachmańska
B. Szwerc

A. Dębińśka

 1.  

 „Rok dla Niepodległej”

- 100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

10 XI 2018r.

 

B. Szwerc
B. Mroczkowska
A. Dębińska

B. Szwerc
B. Mroczkowska
A. Dębińska

 1.  

„Andrzejki”

oddziały przedszkolne, kl. I – III, kl. IV-VIII

29 XI 2018r.

M. Chmielewska
M. Gergola

Wychowawcy klas
Wszyscy nauczyciele

 1.  

Bożonarodzeniowe warsztaty dla rodziców

XII 2018

M.Załęska

B.Mroczkowska

M.Załęska

B.Mroczkowska

 1.  

Tradycje wigilijne „Jasełka”

21 XII 2018r.

A.Sibierska

A. Kosińska

A. Sibierska

A. Kosińska

 1.  

Zabawa noworoczna

19 I 2019r.

M. Chmielewska
M. Gergola

 

M. Chmielewska
M. Gergola
Wychowawcy klas

 1.  

Powitanie wiosny
-apel ogólnoszkolny,
-konkursy wiosenne
-ognisko z pieczeniem kiełbasek

21 III 2019r.

M. Chmielewska
M. Gergola

M.Chmielewska
M. Gergola

 1.  

Wielkanocne warsztaty dla rodziców

IV 2019

B.Mroczkowska

M.Załęska

B.Mroczkowska

M.Załęska

 1.  

Rocznica Uchwalenia Konstytucji  3 Maja

 V 2019r.

K.Wrotek

K.Wrotek

 1.  

Dni Rodziny

        VI 2019 r.

B.Mroczkowska

M.Załęska

B.Mroczkowska

M.Załęska

Wychowawcy klas

 1.  

Dzień Dziecka

        VI 2019 r.

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły

 1.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21 VI 2019 r.

B. Mroczkowska
B. Szwerc

B. Mroczkowska
B. Szwerc

 

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu  31.08.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1.      Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

2.      Uczniowie  z orzeczeniami i opiniami PPP wymagający wsparcia uzyskają pomoc              w odpowiedniej formie.

3.      Zostanie dokonana obserwacja i diagnoza uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

1.      Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach

2.      Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm i zasad.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1.      Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

2.      W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych (godzina z wychowawcą).

3.      Uwrażliwienie uczniów na zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia                          a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

1.      Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

2.      Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na godzinach wychowawczych (przynajmniej po jednej godzinie w danym semestrze)  w klasach IV-VIII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

1.      Upowszechnienie i wdrażanie obowiązujących w szkole norm i wartości.

2.      Do 20 października 2018 r. wychowawcy zapoznają uczniów a rodziców na listopadowym zebraniu  z systemem wartości przyjętym w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

 

 

 

VII. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

ü  obserwacje podczas bieżącej pracy

 

ü  analiza prac dzieci

 

ü  lekcje wychowawcze

 

ü  e-lekcje

A. Dębińska, M. Załęska

M. Łachmańska

A.Kosińska, P.Zapadka

P. Deptuła, J. Męzińska

J. Młynarczyk – Zawieska

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska. M.Bąkowski,

K.Wrotek, J.Gnidziński

do 15.10.2018

 

 

 

 

na bieżąco

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

 

 

 

 

ü  przygotowanie propozycji zajęć w zespołach klasowych,

ü  realizacja projektu  „Mamo, Tato, co Wy na to?”-

Działaj Lokalnie 2018

ü   udział w konkursach,

ü  rozbudzenie potrzeby czytania, poprzez udział w akcjach czytelniczych,

ü  wyjazdy do muzeum, teatru, kina, na wystawy,

ü  udział w życiu kulturalnym miasta,

ü  przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości,

ü  prezentowanie talentów na forum szkoły,

ü  udział w akcji „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Gang Słodziaków”

A. Dębińska, P. Deptuła, P. Zapadka

M. Łachmańska

M. Załęska, B. Mroczkowska

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

 

 

 

 

 

B.Mroczkowska, M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

 

ü  zajęcia z doradztwa zawodowego

wychowawcy oddziałów przedszkolnych-  A.Kosińska,B.Mroczkowska

wychowawcy klas I-VIII- M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

 pedagog szkolny w kl. VII-VIII- M.Załęska

zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

 

wg planu pracy

Kształtowanie postawy twórczej

ü  udział w konkursach, przedstawieniach i akademiach

Dębińska, M. Załęska

M. Łachmańska,  P. Zapadka

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,

P. Deptuła, J. Męzińska

J. Młynarczyk – Zawieska

B. Szwerc M. Gergola,

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

zgodnie z terminami konkursów, przedstawień i akademii wewnętrznych szkoły oraz zewnętrznych organizowanych przez inne placówki

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

ü  wykorzystywanie na zajęciach nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji: tablety, iPady, projektory, wizualizery , tablice interaktywne itp.

A. Dębińska, P. Deptuła

M. Łachmańska

M. Załęska, J. Męzińska,  P. Zapadka

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, B. Szwerc

M . Chmielewska

M. Gergola, A. Sibierska

K. Kuleszo

B. Mroczkowska

na bieżąco

 

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

 

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tematyce:

ü  ” jak się uczyć żeby się nauczyć”,

ü   „sposoby uczenia się”,

ü  „Pamięć doskonała- mnemotechniki”  

ü  motywowanie do udziału w konkursach,

ü  dyplom za najwyższą frekwencję  w każdej klasie

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, P. Zapadka

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

Nagradzanie drobnym upominkiem, dyplomem  laureatów konkursów na apelach szkolnych w obecności społeczności szkolnej

 

tematyka zajęć z wychowawcą  zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

 

ü  zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce,

ü  praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez wychowawców i  pedagoga szkolnego,

pedagog szkolny- M.Załęska,

wychowawcy klas IV-VIII- J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

 

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu drugiego człowieka 

ü  organizowanie samopomocy koleżeńskiej,

ü   pogadanki, zajęcia kształtujące empatię.

ü  udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski

opiekun Samorządu Uczniowskiego- M.Chmielewska

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, P. Zapadka

B. Szwerc, M. Gergola

M . Chmielewska

A. Sibierska , K. Kuleszo

B. Mroczkowska

zgodnie  planem Samorządu Uczniowskiego,

planem pracy wychowawców  klas  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych.

 

ü  uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem, iż rok 2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”

ü   apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

ü  lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

ü  świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych,

 

 

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

wychowawcy oddziałów przedszkolnych – A.Kosińska, B.Mroczkowska,

wychowawcy klas I-VIII- M.Załęska

A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska,

wszyscy nauczyciele

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

ü  wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

A. Dębińska, M. Łachmańska

M. Załęska, P. Deptuła

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, B. Szwerc

M . Chmielewska

M. Gergola, A. Sibierska

K. Kuleszo, P. Zapadka

B. Mroczkowska

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

 

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

ü  udział w projekcie „Flaxxini – eine Reise um die Welt” (celem projektu jest pokonywanie barier i uprzedzeń poprzez wzajemne poznanie, nawiązywanie przyjaźni i wymianę doświadczeń młodych ludzi

nauczyciel języka mniejszości narodowej-niemiekiego, nauczyciel języka angielskiego-

M. Chmielewska, A.Sibierska

zgodnie z terminem projektu od wrzesień 2017 (przez trzy lata )

 zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka , agresję

 

ü  prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji, niepełnosprawności,

ü  przykładowe e-lekcje na tematy:

- „Przemoc to nie tylko siniaki. Jak reagować w sytuacji przemocy?”

- „Stop agresji wśród nas”

- „Czy jesteś (nie) bezpieczny w sieci?”

- „Cyberprzemoc – przerwij milczenie”

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tematyce - „Dzień bez hejtu”

ü  spotkanie z przedstawicielem służb mundurowych – uświadomienie uczniów jakie kary grożą za stosowanie agresji i przemocy wobec agresji,

ü  udział  w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”- kl.I,

ü  udział w ogólnopolskiej akcji „Odblaski z Niestraszkiem”

wychowawcy klas I-VIII- M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska ,

pedagog szkolny- M.Załęska,

 

 

 

 

 pedagog szkolny- M.Załęska,

 

 

zgodnie z planem wychowawczym danej klasy

 

 

 

 

 

  

Promowanie zdrowego stylu życia

 

ü  „Zdrowy Tydzień”  (przez 5 dni codziennie inna akcja dotycząca zdrowego  stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka )

Dzień 1 – W każdej klasie uczniowie organizują kącik poświęcony zdrowiu.

Dzień 2 – Film edukacyjny ,, Zachowaj równowagę z Pascalem’’

Dzień 3 - Spalamy kalorie- „Tory przeszkód na wesoło”

Dzień 4- Mapa Zdrowia-konkurs fotograficzny

Dzień 5 – „Zdrowy poczęstunek” – każda klasa przygotowuje zdrowy poczęstunek ( kanapki, sałatki warzywne, sałatki owocowe) i prowadzi kiermasz ze swoimi wyrobami na przerwie.

ü  udział w przeglądzie Małych Form Teatralnych

ü  udział w programie Trzymaj Formę

ü  udział  w ogólnopolskim  projekcie  edukacji prozdrowotnej „ Zdrowo jem – więcej wiem”

ü  udział w  programie „5 porcji zdrowia w szkole”

ü  udział w konkursach promujących zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia.

 

M.Gergola

 wychowawcy klas IV-VIII- J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Gergola,
M.Chmielewska 

 

B.Mroczkowska, M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska

 

 

luty 2019r

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2018r.

cały rok szkolny

 

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

ü  zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, planami obowiązującymi na terenie szkoły

ü  lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy klas

wrzesień 2018r.

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

ü  uczenie pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

ü  wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

pedagog szkolny- M.Załęska

opiekun SU- M.Chmielewska

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,

P. Deptuła, P. Zapadka

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, M. Gergola

B. Szwerc, B. Mroczkowska

M . Chmielewska

A. Sibierska, K. Kuleszo

zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury bycia. Kształtowanie postawy życiowej w społeczeństwie lokalnym

ü  uczniowie zapoznają się z zasadami dobrego wychowania (praca w zespołach). Każda grupa ma za zadanie dowiedzieć się czym jest „savoir vivre” oraz, jakie przesłanie ze sobą niesie.

ü  uwrażliwianie na zachowanie się przy stole (na stołówce szkolnej, podczas wigilii klasowych) przedstawianie się osobie nieznajomej, przedstawianie swojego kolegi/ koleżanki osobom, które go/jej nie znają, zachowanie wobec osób starszych, itp.;

ü  piknik rodzinny ,,Pożegnanie lata’’ dla rodziców, uczniów, nauczycieli

ü  wykonanie  ozdób świątecznych – konkurs dla rodziców   i uczniów

 

wychowawcy klas I-VIII- M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

 

 

wszyscy nauczyciele

 

M. Załęska, B. Mroczkowska, M.G

M.Gergola,B.Szwerc,B.Mroczkowska

 

Na bieżąco

 

 

 

 


wrzesień 2018 r.

grudzień 2018r.

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

ü  udział w akcji sprzątanie świata.

ü  udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt,

ü  wycieczki krajoznawcze, wyjścia do rezerwatu

J. Młynarczyk – Zawieska
wychowawcy oddziałów przedszkolnych- A.Kosińska, B.Mroczkowska

- wychowawcy klas I-VIII-  M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

 

wrzesień 2018r.
zgodnie z harmonogramem akcji,  wycieczek

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

ü  zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas  VII-VIII  prowadzone przez pedagoga szkolnego,

ü  orientacja zawodowa w kl.IV-VI

ü  nauka poszukiwania pracy, analizy ofert,

ü  nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej,

ü  przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

nauczyciel doradztwa zawodowego – M.Załęska,

wychowawcy klas IV-VI-J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska

 

 

drugie półrocze

zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez pedagoga

 

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

współpraca  z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

ü  analiza frekwencji uczniów

ü  systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

Dyrektor,

wychowawcy klas I-VIII- M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

wychowawcy oddziałów przedszkolnych- A.Kosińska, B.Mroczkowska
 

na bieżąco

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

 

ü  kształtowanie umiejętności samooceny. określanie mocnych i słabych stron charakteru.

ü  autoprezentacja prac, samoocena w czasie zajęć.

A. Dębińska

M. Łachmańska

M. Załęska

A. Kosińska, M.Bąkowski

K.Wrotek, J.Gnidziński,P. Deptuła

J. Młynarczyk – Zawieska

J. Męzińska, P. Zapadka

B. Szwerc

M . Chmielewska

M. Gergola

A. Sibierska, K. Kuleszo

B. Mroczkowska

na bieżąco

 

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

ü  zajęcia integracyjne w klasach, organizacja noclegów w szkole,

ü  lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu

wychowawcy klas- M.Załęska, A.Dębińska, M.Łachmańska, J.Męzińska, M.Gergola, A.Sibierska, B.Szwerc, M.Chmielewska

pedagog szkolny- M.Załęska

na bieżąco

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)      analizę dokumentacji,

3)      przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      rozmowy z rodzicami,

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach klasowych i nauczycieli,

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w dniu 14 września 2018 roku.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie
  Łyna26
 • (089)6257554

Galeria zdjęć